Ogłoszenia PUK Sp. z o.o.

Likwidacja grobów nieopłaconych w terminie

2012-09-24

NIEOPŁACONE W TERMINIE GROBY

BĘDĄ LIKWIDOWANE

 

OPŁAT ZA GRÓB NALEŻY DOKONYWAĆ CO 20 LAT

W BIURZE OBSŁUGI CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY GRYFINO

w dni robocze (poniedziałek - piatek) w godz. 7:00 - 15:00

lub w soboty w godz. 9:00 - 12:00


REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GRYFINO

2008-10-07

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.18.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 16 lutego 2011r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GRYFINO

§ 1. Zasady korzystania z cmentarzy

1. Cmentarze Komunalne w Gryfinie, Chwarstnicy, Krzypnicy, Żabnicy i Wełtyniu stanowią mienie gminne.

2. Cmentarzami gospodaruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. na podstawie umowy użyczenia, zwana dalej Podmiotem gospodarującym.

3. Biuro Obsługi Cmentarzy znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Pomorskiej w Gryfinie i jest czynne :

w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze,

w godz. 9.00 – 12.00 w soboty.

Po godzinach pracy biura, pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny.

4. Cmentarz Komunalny w Gryfinie jest otwarty codziennie w godzinach :

od godz. 7.00 - 21.00 od 1 kwietnia do 30 września,

od godz. 7.00 - 17.00 od 1 października do 31 marca (z wyłączeniem okresu od 28 października do 3 listopada, gdy cmentarz nie jest zamykany).

5. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

6. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci do 7 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarze odpowiadają opiekunowie grup.

7. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godz. od 9.00 - 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Podmiot gospodarujący umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

8. Wydawanie zwłok odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie.

9. Wszelkie prace kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie cmentarzy wykonywane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, wymagają zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z Podmiotem gospodarującym.

10. Ustawianie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury itp. może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Podmiotu gospodarującego.

11. Na terenie Cmentarzy Komunalnych zabrania się:

a. przebywania poza godzinami otwarcia,

b. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

c. przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,

d. zaśmiecania oraz wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e. niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych, nagrobków itp.,

f. wprowadzania zwierząt,

g. prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek na grobach itp.,

h. prowadzenia działalności handlowej bez zgody Podmiotu gospodarującego.

12. Na terenie Cmentarzy Komunalnych zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Podmiotu gospodarującego dokonywania następujących czynności:

a. wjazdu wszelkimi pojazdami z wyjątkiem karawanów dowożących zwłoki,

b. przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza,

c. przywozu i wywozu materiałów do prac kamieniarsko – budowlanych,

d. usuwania drzew i krzewów,

e. umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza oraz na ogrodzeniach cmentarza.

13. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru Gmina Gryfino i Podmiot gospodarujący nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2. Opłaty i zasady postępowania z miejscami nieopłaconymi na kolejny okres 20 lat

1. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych określa stosowną Uchwałą Rada Miejska w Gryfinie.

2. Opłaty za miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych Gminy Gryfino pobiera Podmiot gospodarujący.

3. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat.

4. Przy pochówku osoby zmarłej pobierana jest opłata za grób pojedynczy, bądź w przypadku woli opłacającego oraz istnienia faktycznej możliwości za miejsce rezerwowe przy mogile, tj. za miejsce pod grób podwójny.

5. Przed upływem terminu ważności, na jaki został opłacony grób i miejsce rezerwowe w przypadku grobu podwójnego, należy uiścić opłatę za miejsce na kolejne 20 lat.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca rezerwowego, grób lub miejsce rezerwowe kwalifikuje się do likwidacji. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej.

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

9. W przypadku likwidacji grobu przez Podmiot gospodarujący pozostałe elementy nagrobka mogą być wydane osobie, która wykaże do nich prawo w okresie 3 miesięcy od dnia likwidacji. Elementy nieodebrane w tym okresie pozostają do dyspozycji Podmiotu gospodarującego i ulegają kasacji lub też mogą być ponownie użyte po rekonstrukcji.

10. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji Podmiotu gospodarującego za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 11 poniżej.

11. Na pisemny wniosek osoby wnoszącej opłatę za miejsce, Podmiot gospodarujący może pozostawić miejsce po ekshumacji do dyspozycji wnioskodawcy lub dokonać proporcjonalnego zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

12. Obowiązek zwrotu różnicy opłaty wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 11, a wniesionej do 31 grudnia 2009r. leży po stronie Gminy Gryfino, a od dnia 1 stycznia 2010r. leży po stronie Podmiotu gospodarującego.

13. Groby, w tym murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 3. Zasady obowiązujące przy pochówkach

1. Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie przeznaczony jest do:

a. przechowywania zwłok,

b. przygotowania do ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.

2. Przyjęcie do domu przedpogrzebowego zmarłych następuje:

a. w trumnie lub kapsule oznaczonej imieniem i nazwiskiem,

b. w przypadku zwłok z wypadków na podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

3. Zwłoki przyjmowane są niezwłocznie w godzinach pracy Biura Obsługi oraz po uzyskaniu zgłoszenia na całodobowy dyżur telefoniczny.

4. Chowanie zwłok na terenach cmentarzy może być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Podmiotu gospodarującego. Powyższe dotyczy również przeprowadzania ekshumacji.

5. Pochowanie zmarłego na cmentarzu odnotowane jest w księdze cmentarnej.

6. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w Biurze Obsługi Cmentarza na podstawie przedłożonej karty zgonu.

7. Rodzina lub uprawniony organ, instytucja zgłaszając pogrzeb określa sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.

8. Po upływie 20 lat grób nie może być użyty do ponownego chowania w następujących przypadkach :

a. jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok

b. jeżeli grób ma wartość pamiątek historycznych.

9. Zabrania się wykonywania pochówków na miejscach rezerwowych grobów rodzinnych lub dochówku do grobu ziemnego osób zmarłych, które nie są najbliższą rodziną w rozumieniu Art.10 ust.1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.).

§ 4. Zasady postępowania przy wykonywaniu grobów murowanych i stawianiu nagrobków

1. Budowa grobów murowanych i nagrobków, jak też ich rozbiórka wymaga uprzedniego zawiadomienia Podmiotu Gospodarującego, uzyskania jego zezwolenia oraz wniesienia obowiązującej opłaty.

2. Podmiot gospodarujący dokonuje odbioru prac wyszczególnionych w ust.1.

3. Groby murowane nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego. Uzyskanie zezwolenia na budowę grobu murowanego jest możliwe wyłącznie przy pochówku.

4. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawianie wszystkich powstałych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego. Nie zastosowanie się do niniejszego obowiązku uprawnia Podmiot gospodarujący do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów z terenu cmentarzy, naprawienia szkody.

5. Prace budowlane i kamieniarskie mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 – 12.00. Przystępując do robót wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać ustaleń zawartych w zezwoleniu wydanym przez Podmiot gospodarujący.

§5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Podmiot gospodarczy ma prawo do występowania do odpowiednich organów o wszczęcie postępowań karnych lub administracyjnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.