Jesteś w: Aktualności » Ogłoszenia burmistrza
Ogłoszenia burmistrza

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GRYFINO

2011-02-18

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2011 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz.295; Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600; z 2008 r. Nr 216, poz. 1367; z 2009 r. Nr 98, poz. 817/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Porządkowy Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino tj. w miejscowości Chwarstnica, Krzypnica, Wełtyń, Żabnica oraz Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - Podmiotowi gospodarującemu Cmentarzami Komunalnymi.

§3. Zobowiązuję Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. do umieszczenia regulaminu na terenie Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfinie.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-21/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gminie Gryfino.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


 
©2008 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie  |  hosted by Miasto i Gmina Gryfino